Úvod

Zemědělské obchodní družstvo Lešná hospodaří v podhůří Beskyd v severozápadní části okresu Vsetín na 1251 ha zemědělské půdy, z čehož je 978 ha půdy orné. Část katastrů se nachází v méně příznivé oblasti - LFA. Provozujeme kombinovanou zemědělskou výrobu s převahou živočišné složky, přičemž nosným odvětvím živočišné výroby je u nás výroba mléka, která tvoří přibližně 60% tržeb a doplňkovým výroba hovězího masa.

S historií sahající až do roku 1962 a několika desítkami schopných a obětavých zaměstnanců se můžeme směle řadit mezi nejvýznamnější zemědělská družstva v okrese. Věříme, že pracovitost, slušnost a poctivost nejsou jen prázdné fráze a budeme se i nadále snažit přispívat k rozvoji regionu a udržení nezaměnitelného rázu valašské krajiny.

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna krmné technologie, ZOD Lešná

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016686

Popis projektu: Projekt „Výměna krmné technologie, ZOD Lešná“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně technologie samojízdného krmného vozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Název projektu: Energetické úspory Zemědělského obchodního družstva Lešná se sídlem v Lešné

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016566

Cílem projektu je snížení tepelné ztráty administrativní budovy ZOD Lešná. Realizací projektu dojde k úspoře energií na vytápění a elektrické energie, úspoře emisí, finanční úspoře a zároveň dojde ke zvýšenému komfortu užívání budovy. V rámci projektu bylo realizováno zateplení obvodových konstrukcí a instalace LED osvětlení. Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora z fondu Evropské Unie.

Název projektu: Revitalizace zemědělského objektu Lešná

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023975

Cílem projektu je snížení tepelné ztráty objektu, úspora energie na vytápění a elektrické energie, úspora emisí, úspora finanční. Prostřednictvím projektu dojde k výměně otvorových výplní a rekonstrukci vytápění.
Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora z fondu Evropské Unie.

Název projektu: Instalace FVE – Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001579

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu


Novinky

 

Prodej obilí ze sklizně 2023

Naše družstvo nabízí prodej pšenice a ječmene.
Drobný prodej obilovin se uskuteční pouze po telefonické domluvě na vrátnici farmy Perná (tel: 737 334 805) za cenu 700,- Kč/q. Uvedená cena je včetně DPH a pytlů.

Upraveno 18. září 2023 10:00

Pronájem sálu

V centru obce Lešná nabízíme k pronájmu sál pro pořádání rodinných oslav, svateb, pohřebních hostin a schůzí pro cca 80 osob.

Nabízené prostory jsou s dobrou dostupností u hlavní komunikace, s možností parkování, v blízkosti je navštěvovaný zámek s významným parkem a kostel.
 

Více informací podá Ing. Miroslav Stoklas, tel: 571 635 120, 736 129 074.

Upraveno 22. března 2022 12:10


Živočišná výroba

 

Chov dojnic je soustředěn na farmě Perná, kde je nyní ustájeno 430 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 10.370 litrů mléka (2015). Dojnice chováme v rekonstruovaném VKK, ve volném boxovém roštovém systému.

V rámci KU v současné době dosahujeme užitkovosti 11.195 kg mléka za normovanou laktaci při obsahu tuku 3,81% a bílkovin 3,33%. S těmito výsledky družstvo obsadilo přední příčku v soutěži Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR v kategorii 201-400 uzávěrek. Mléko dodáváme přes odbytové družstvo Mléko Kunín do Mlékárny Kunín. Denní dávka se v současné době pohybuje na úrovni 13.200 litrů.

Na farmě Perná probíhá také odchov telat a to v individuálních venkovních boudách do stáří 56 dnů a následně ve skupinových boudách. Jalovice jsou poté odchovány ve středisku Jasenice, býci vykrmováni do cca 550 kg ve výkrmně na středisku Lešná.

Na dosahované ukazatele na úseku živočišné výroby má podstatný vliv rovněž úspěšná spolupráce s poradcem pro výživu a reprodukci MVDr. Václavem Osičkou z firmy Milkprogres a veterinární lékařem MVDr. Tomášem Malinou.

Za výbornými výsledky ve výrobě mléka pak stojí především obětavá práce věch pracovníků střediska, kdy vedoucí, dojičky i krmiči jsou mzdově zainteresováni na množství a kvalitě nadojeného mléka. Projevují se zde také velké investice, které jsme do tohoto střediska vložili. Výroba mléka je v rámci zemědělství královská disciplína, která dobře funguje pouze tehdy, potká-li se špičková kvalita vlastních krmiv se stejně dobrým řízením chovu a manažerským vedením.

Díky rozsáhlé živočišné výrobě má naše družstvo dostatek organických hnojiv, což nám umožňuje udržovat pronajímané pozemky v dobrém stavu s vysokým obsahem humusu a dobrými protierozními vlastnostmi.


Rostlinná výroba

 

Dalším důležitým pracovištěm družstva je mechanizační středisko, které disponuje několika moderními a ucelenými výrobními linkami a to jak pro výrobu objemných krmiv, tak i pro přípravu půdy, setí, ošetřování a sklizeň tržních plodin.


Okrajově tyto práce nabízí i okolním zemědělcům formou služeb. V rámci spolupráce s obcí zajišťuje středisko v zimním měsících komplexní údržbu silnic.

Středisko rostlinné výroby se zaměřuje na produkci tržních plodin, v naší oblasti zejména ozimých obilovin, řepky a okrajově také trav na semeno (cca 24% tržeb), hlavně však zajišťuje kvalitní krmivovou základnu pro živočišnou výrobu a provádí údržbu krajiny dle požadovaných standardů s důrazem na ekologické aspekty zemědělství.

Přesto, že z oken vidíme blízké vrcholky Beskyd a Hostýnských vrchů, i v rostlinné výrobě dosahujeme velmi dobrých výnosů. V posledních dvou letech (2014, 2015) u nás ozimá pšenice sypala nevídaných 7,8 t/ha, přičemž dlouhodobý průměr se blíží spíše 6 t/ha.


Ostatní střediska a služby

 

Opravárenství

Středisko opravárenství zajišťuje servis strojů a zařízení pro všechna ostatní střediska družstva. Jeho pracovníci se také podílejí na sklizňových pracích v době žní a při výrobě siláží a senáží.

Správa a řízení

Středisko správy a řízení provádí pronájem nevyužitých nemovitostí, administraci dotačních titulů, nájemních vztahů, spolupráci s bankou, pojišťovnou a úřady státní správy, vedení všech požadovaných agend a samozřejmě zpracovává účetnictví družstva.

Zaměstnání

Na všech střediscích zaměstnáváme především místní obyvatele, z 38 zaměstnanců je 20 členů družstva.


Kontakt

 

Důležité osoby

Předseda představenstva družstva, vedoucí střediska správy a řízení
➡ Ing. Radim Bajar

Místopředseda představenstva družstva, vedoucí středisek živočišné výroby
➡ Štěpán Šobora

Vedoucí středisek rostlinné výroby a technických služeb
➡ Daniel Palacký

Evidence půdy, správa majetku
➡ Ing. Miroslav Stoklas

Mistr dílen a výdej nafty
➡ Josef Hruška

 

Fakturační údaje

Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné
Lešná č. 35
756 41 Lešná

IČO: 00151041
DIČ: CZ00151041

Registrováno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXIV, vložka 1141

Sekretariát a střediska v Lešné:
tel.: 571 635 120
ID datové schránky: k7rcx9w
email: zodlesna@volny.cz

Středisko chovu skotu Perná:
tel.: 737 334 805

Mapa